Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Pirmoji atlaidų diena Marijampolės šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Padėkos diena
Paskelbta: 2014-07-10 19:17:09

Prasidėjo Palaimintojo atlaidai

Padėkos diena liepos 6 d. Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Gausiai susirinkę maldininkai dėkojo Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldė jo paskelbimo šventuoju.

Šv. Mišias celebravo JE Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, gen. vikaras Gintautas Kuliešius, kiti kunigai.

Sakydamas homiliją vyskupas J.Žemaitis citavo Šventojo Rašto mintis, tinkančias palaimintajam, kuris buvo romios širdies, daug kentėjo. Homilijoje t.p. buvo daug dėmesio skiriama šeimos metams, tuo labiau, kad šeima yra tokia erdvė, kur gimsta, auga, tarpsta iš Dievo gauta meilė. Bažnyčiai rūpi šeimos, jų tarpusavio supratimas, gerovė. Buvo prisiminti šv. Pauliaus priesakai vyrams ir žmonoms, nes tik dora, meilė, pasiaukojimas vieno kitam yra tikros šeimos pagrindas. Vienas kitą mylėdami, paremdami visais gyvenimo atvejais vyras ir žmona daug pasitarnaus būsimos šeimos ir tėvynės labui. Kalbėdami apie šeimą, jos reikšmę ir svarbą artinamės prie palaimintojo, prisimename jo gražią vaikystę ir nelengvą našlaičio paauglio dalią. Jo rūpestį jau tada, kad katalikiškos šeimos būtų tvirtos, kad išnyktų mūsų krašte girtuoklystė ir kitos blogybės, nes šeima yra tautos ir Bažnyčios ateitis, nes šeima yra namų bažnyčia, tautos gyvybės lopšys. Todėl šiandien mes esame raginami sugrąžinti šeimas į Bažnyčią ir sugrįžti reiktų ne pavieniui, bet visiems kartu. Tik Kristus apvalo ir pašventina šeimą, namų sienas, darbą. Tik Kristus paverčia šeimos židinį dangaus karalystės pradžia, todėl tuo skaudesnis tautai ir Bažnyčiai yra jaunų žmonių pasirinkimas gyventi ne santuokoje arba tik civilinėje santuokoje be Bažnyčios palaiminimo. Homilijos pabaigoje buvo kreipiamasi į palaimintąjį Jurgį Matulaitį prašant užtarimo pas Dievą už šeimas.

Atnašas - votas ir Eucharistinę duoną bei vyną atnešė šeimos, patyrusios Dievo malonę per palaimintojo užtarimą.

Po šv. Mišių ir maldų palaimintojo koplyčioje naujų votų sudėjimui prie palaimintojo altoriaus vadovavo bazilikos klebonas Andrius Šidlauskas MIC. Jis pristatė pirmą motinos liudijimą apie sunkiai sirgusį 2013 m. sūnų, kuriam nuo apsinuodijimo trūko plaučiai. Gydytojų pastangos buvo didžiulės, bet jie patys patarė melstis, nes situacija buvo labai sudėtinga. Maldos į palaimintąjį padėjo.

Liudijo ir dėkojo už marčią ir išmelstą gimusį vaikaitį p. Vita.

Dalytė iš Kazlų Rūdos dėkojo palaimintajam už sugrąžintą sveikatą ir gyvenimą vyrui.

Po giesmių, kurias giedojo bazilikos choras (vargonininkė Alma Sakalauskienė), visi susirinko vienuolyno kieme, vaišinosi ir bendravo.

Ramiai ir iškiliai prasidėjo didžioji liepos mėnesio savaitė Marijampolėje. Kaip kasmet piligrimai vyko į tėvo Jurgio tėviškę Lūginėje, kad ten, šventoje vietoje, meditacijoje ir maldoje prisiliestų švento gyvenimo priimtų jį širdimi ir tikėjimu.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

 

aukštyn