Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: liepos 11-oji
Paskelbta: 2011-07-13 11:37:12

Šią palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio, MIC atlaidų dieną meldėmės už katalikiškus judėjimus ir bendruomenes. Į Marijampolės marijonų gimnazijos salę konferencijai gausiai susirinko maldininkai iš Alytaus dekanato; dalyvavo Alytaus, Santaikos, Rumbonių pal. J.Matulaičio draugijos skyrių nariai bei Marijampolės katalikai. Konferenciją pradėjęs parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, pasveikino susirinkusiuosius ir paprašė vyskupą J. Žemaitį, MIC, vadovauti maldai. Po maldos įžanginį žodį tarė sesuo Daiva Kuzmiickaitė, MVS. Pasveikinusi konferencijos dalyvius sesuo Daiva priminė apmąstymų temą – popiežiaus Leono XIII enciklikos Rerum Novarum 120 m. paminėjimą, pabrėždama, kad enciklika išėjo tuo metu, kai Palaimintasis buvo kunigas ir būtent jis aktyviai įsijungė į bažnyčios socialinę veiklą. Buvo pakviestas tos dienos lektorius dr. Vincentas Vobolevičius, (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), kuris apžvelgė Bažnyčios socialinio mokymo istorinę raidą. Klausytojus sudomino gilios įžvalgos šia tema, platus istorinis kontekstas bei pagrindinių enciklikos minčių analizė. Nevengė prelegentas atsakydamas į klausimus kalbėti ir apie šiandieninę situaciją bažnyčioje bei pasaulyje.

Paskui visi rinkosi Bazilikoje, prie Palaimintojo altoriaus, kur maldą vedė Alytaus, Santaikos ir Rumbonių pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių nariai. Maldos metu skambėjo giesmės, palaimintojo Užrašų ištraukos, eilės, skirtos palaimintajam, užtarimo visiems kenčiantiems prašymas.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas J. Žemaitis, MIC, kunigai iš Alytaus dekanato, kiti svečiai. Homiliją sakė kun. Vaidotas Labašauskas, giedojo Alytaus Šv. Brunono parapijos choras. Homiliją kun. V. Labašauskas pradėjo pabrėždamas, kad palaimintasis J.Matulaitis yra Dievo dovana mūsų tautai, o mes visi turėtume mokytis iš jo, sekti juo, suvokti, ko jis siekė ir uoliai vykdė. Anot kunigo, palaimintojo gyvenimo ir darbo esmių esmė buvo Kristus ir Bažnyčia, tam tėvas Jurgis paskyrė savo gyvenimą. Homilijos pabaigoje skambėjo citata iš palaimintojo Užrašų, labai tinkanti visos atlaidų oktavos temai, ir krikščioniška optimistinė mintis – pasaulis ir blogis niekada nėra didesnis.

Po šv. Mišių tradiciškai visi susibūrė prie palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčios, maldininkai kalbėjo palaimintojo litaniją, meldėsi už Tėvynę bei prašė Dievą, jog Palaimintasis būtų paskelbtas šventuoju.

Ši iškili diena baigėsi nuotaikingu pabuvimu agapėje Marijonų vienuolyno sodelyje, kur dalyvavo ir vyskupai R. Norvila bei J. Žemaitis, MIC, visada maloniai bendraujantys su žmonėmis. Visų nuotaika buvo puiki, vaišinosi skaniais dzūkiškais pyragais, skambias dzūkiškas dainas dainavo Rumbonių vyrai. 14 val. svečiai iš Alytaus dekano ir marijampoliečiai išvyko į Lūginę, palaimintojo Jurgio tėviškę, susikaupti Švenčiausiojo Sakramento adoracijai.

Vida Mickuvienė
Palaimintojo J.Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė

 

aukštyn