Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

DVASINĖ METŲ SANDŪROS ŠVENČIŲ PRASMĖ
Paskelbta: 2011-01-03 19:00:46

 

Kalėdų džiaugsmas jaučiamas ir po Kristaus Gimimo iškilmių. Sausio 1-ąją minime Marijos dieviškąją motinystę. Jei mylime Dievo Sūnų, mes negalime negerbti Marijos – Dievo Motinos. Tad nenuostabu, kad „Dievo Motinos“ iškilmės turi gilias šaknis ir yra viena seniausių krikščioniškų švenčių, privaloma katalikams. Švenčiausioji Mergelė Marija yra Taikos Kunigaikščio Motina, todėl pirmąją Naujųjų metų dieną meldžiamės už taiką pasaulyje. Marijampolės bazilikoje pamaldos – sekmadienio tvarka.

Sausio 6-ąją Bažnyčia švenčia Viešpaties Apsireiškimo iškilmes, paprastai vadinamas Trijų Karalių švente. Lietuvoje sausio 6-oji bus eilinė darbo diena, o iškilmių liturginis minėjimas nukeltas į sekmadienį, sausio 2-ąją. Šią dieną vienoje šventėje minimi trys įvykiai: pasaulio Išganytojo apsireiškimas Jo krikšto Jordano upėje metu, Kanos vestuvėse ir tada, kai žvaigždė atvedė iš Rytų atkeliavusius išminčius pas Jėzų. Trijų išminčių, kaip juos vadina Šventas Raštas, apsilankymas ir dovanų įteikimas reiškia Kristaus pagarbinimą: auksas šlovina karališkumą, smilkalai –dieviškumą, mira – būsimą kankinystę. Šią dieną bažnyčiose šventinami papuošalai iš tauriųjų metalų, smilkalai ir kreida. Pašventinta kreida ant durų užrašomos raidės: „K+M+B“. Kažkada jos reiškė „Christus Mansionem Benedicat“ – Kristus telaimina šiuos namus, dabar dar primena ir trijų karalių vardus: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras. Šis užrašas susijęs ir su kunigo apsilankymu: namai pašventinti, čia nužengusi Dievo palaima.

Tikinčiųjų namų lankymas („kalėdojimas“) jau prasidėjęs. Kunigas užėjęs į namus visus pasveikina sakydamas: „Ramybė šiems namams“. Visi atsako: „Ir jų gyventojams“. Bendrai maldai tinka uždegti žvakę, susitelkti prie kryželio – mūsų tikėjimo ženklo. Dėl kunigo apsilankymo kreipiamasi į parapijos kleboną. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Graži tradicija, kurią tęsia marijampoliečiai ir šalia esančių kaimų gyventojai, kai po kalėdojimo surengiama daugiabučio ar nuosavų namų gatvės kaimynų sueiga, šventė. Suskamba giesmė „Sveikas Jėzau gimusis“, pasigirsta vaikučių klegesys, bičiulių pašnekesiai, praėjusių metų aptarimas, nuoširdūs linkėjimai, naujų vilčių išsakymas.

Pradėdami naujus metus, sekime Marijos ir trijų išminčių pateiktu tikėjimo ir atsidavimo Dievui pavyzdžiu. Nuoširdus bendravimas teliudija apie užgimusį mūsų širdyse Jėzų. Dievo palaima telydi Jus visus Naujaisiais 2011 Viešpaties metais.

 

Marijampolės Šv. Ark. Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn