Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

MINIME PALAIMINTĄJĮ JURGĮ MATULAITĮ (2010 m. liepos 13 d.)
Paskelbta: 2010-07-14 16:39:37

Liepos 13-oji, trečioji atlaidų diena, buvo skirta socialiniams bei „Caritas“ darbuotojams ir savanoriams, Aleksoto ir Prienų dekanatams. Į renginį suvažiavo ir kitų dekanatų atstovai.

Iškilmės prasidėjo malda, kurią vedė vyskupas emeritas J.Žemaitis, MIC, konferencijoje paskaitą skaitė brolis domininkonas Mindaugas Slapšinskas OP. Pasakojimas apie domininkonų ordino misiją pasaulyje atliepė palaimintojo Jurgio mintis apie gėrio sklaidą, t.y. , vieną svarbiausių katalikų tikslų – blogį nugalėti gerumu. Pristatydamas savąją krikščionio patirtį, brolis Mindaugas pabrėžė asmeninį santykį su Dievu, sąsajas tarp žmogaus, ieškančio Dievo, ir Dievo, kuris paliečia. Prelegentas pažymėjo, kad mylėti Dievą, tai reiškia visų pirma mylėti žmogų ir kad mūsų artimas yra ne tas, kuriam mes parodome gailestingumą, bet tas, kuris mums parodo gailestingumą (gailestingojo samariečio pavyzdys).

Po konferencijos tikintieji rinkosi Palaimintojo koplyčioje, kur maldą vedė Ratnyčios skyriaus pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikinęs vyskupas ordinaras R. Norvila linkėjo, kad kiekvienam būtų svarbi artimo meilės tema, kaip ji buvo svarbi ir Palaimintajam jo gyvenime ir tarnystėje, o taip pat pažymėjo, kad savanorystė bei socialinis darbas yra kaip vienas artėjimo prie Dievo būdų.

Brolis Mindaugas homilijoje, prisimindamas atliepiamąją psalmę – Savo miestą stiprina Dievas per amžius – tarsi klausė, koks Dievo miestas yra kiekvienas žmogus. Kalbėdamas apie žmogų, sudarytą tarsi iš trijų dalių – dvasios, sielos ir kūno, kur dvasios ir kūno kova užrašoma sieloje, apibendrino šias mintis sakydamas, kad Bažnyčia neigia žmogaus dualizmą, nes Jėzus sujungė savyje Dievą ir žmogų, tai yra viena. O mes esame Jėzaus mokiniai. Bažnyčia niekada nepaniekino žmogaus kūno – šv. Dvasios buveinės.

Šv. Mišiose, kurias koncelebravo vyskupai R. Norvila ir J. Žemaitis, MIC, kunigai, daugiausiai atvykę iš Aleksoto ir Prienų dekanatų, buvo meldžiama Dievo palaimos ir pagalbos Palaimintajam Jurgiui užtariant „Caritas“ savanoriams bei socialiniams darbuotojams. Giedojo Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios choras, vargonininkai Saulius ir Žydrūnė Kondrotai.

Po šv. Mišių ir maldų Palaimintojo koplyčioje kieme, šalia Bazilikos, vyko agapė, po kurios Ratnyčios skyriaus nariai ir marijampoliečiai apsilankė Lūginėje.

Vida Mickuvienė

aukštyn