Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PRASIDĖJO TEOLOGIJOS STUDIJŲ METAI
Paskelbta: 2009-11-14 19:51:43

Dar pavasarį į pirmąjį pasitarimą dėl teologijos žinių gilinimo buvo sukviesti Marijampolės miesto visuomeninių organizacijų vadovai. Susirinkusiuosius katalikiškų ir pasaulietinių organizacijų atstovus su prasminga ir naudinga idėja supažindino sesuo L.Rinkevičiūtė ir šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas A.Šidlauskas MIC. Šiai minčiai buvo vieningai pritarta, nes jau praėjusiais metais Marijampolės pranciškonų pasauliečių organizuota šv. Pauliaus gyvenimo ir veiklos sklaida parodė, kad gilesnės katalikiškos teologijos studijos būtinos mūsų miesto žmonėms.

Prelatas profesorius daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas OFSO pradėti visada reikia nuo pradžių, todėl visi, norintys mokytis teologijos mokslinio – metodologinio mąstymo, buvo pakviesti į paskaitų ciklą Teologijos įvadas. Klausytojai susipažins su klausimais: kas yra tikrasis teologas, kokias sritis nagrinėja teologija, kokį metodą taiko ir kt. Pirmasis susitikimas įvyko lapkričio 8 dieną šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje, prelegentas - ilgametis katalikų teologijos fakulteto VDU ir kunigų seminarijos studijų dekanas, Bažnytinės teisės katedros vedėjas, prelatas profesorius daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Gausiai susirinkusiems Įvado dalyviams profesorius ir argumentuotai kalbėjo apie veiksmingąją teologiją, pastumiančią žmogų mąstyti ir suprasti Dieviškąjį Žodį, apie teologiją kaip mokslą, prisiartinantį prie Dievo tiesų bei nuolat kintantį ir gyvą, nes nė vienoje mokslo srityje nėra padėtas pabaigos taškas, apie Dievo Žodžio apsireiškimą bei jo reikšmę dabarčiai ir ateičiai ir, žinoma, apie žmogaus pasirinkimo laisvę. Įdomus, reikalingas ir naudingas pranešimas, kurio keletą minčių norisi pacituoti:

Pagrindų pagrindas yra paties Dievo numatytas Apreiškimas;
žemiškasis gyvenimas dabar yra mano dangus, mano rojus (arba ne); jei nėra tikėjimo ir mąstymo, nebus ir teologijos studijų; tikėjimas yra gyvybė, dvasinio gyvenimo varomoji jėga, mokanti žmogų skonėtis dvasiniu gyvenimu; bažnytinė teologija turi mokėti skaityti ir pažinti laiko ženklus ir duoti atsakymą šiandieniam žmogui.

Įdomi ir gyva diskusija, atsakymai į gausius dalyvių klausimus dar kartą parodė tokių studijų reikšmę ir reikalingumą. Niekas nenorėjo skirstytis, todėl bendravo prie arbatos ar kavos puodelio agapės metu.

Susidomėjusiems norime pranešti, kad studijos vyks kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį po sumos šv. Mišių šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje. Jūsų laukiame gruodžio 13 dieną.

Marijampolės kolegijos lektorė, Palaimintojo J.Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė V.Mickuvienė

aukštyn