Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Liepos 5 d. pirmoji atlaidų diena - padėkos
Paskelbta: 2015-07-06 18:41:01

Kartu su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu

Liepos 5 d. Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo Pašvęstojo gyvenimo metams skirtas arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir visą savaitę truksiantys atlaidai. Pirmoji diena – Padėkos diena, kai susirinkę tikintieji dėkojo Dievui už Palaimintojo užtarimu patirtas malones ir nuoširdžiai meldė prašydami jo paskelbimo šventuoju.

Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė JE vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Kuris, pakvietęs maldininkus sekti Palaimintojo pavyzdžiu, kantriai nešti savo gyvenimo kryželius, nuolankiai priimti siunčiamus išbandymus, priminė Tėvo Jurgio gyvenimą nuo vaikystės, skaudžios ir sunkios, stebuklingo posūkio mokslo keliu iki aukšto katalikų dvasininko ir vienuolijų atnaujintojo bei vadovo. Paskelbimas Palaimintuoju - prasmingo pasirinkimo įvertinimas, pasirinkimo, kai „Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai“ (Iš Jurgio Matulaičio „Užrašų“).

Visuotinėje maldoje be padėkos už visas malones, Dievo suteiktas per Palaimintojo užtarimą, meldėme Viešpaties globos popiežiui Pranciškui, vyskupams, kunigams, vienuoliams, prašėme jaunose širdyse brandinti pašaukimą kunigiškai ir vienuoliškai tarnystei. Visus tikinčiuosius, o ypač palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius, kvietėme stengtis blogį nugalėti gerumu. Bendruomeninę maldą baigėme prašymu „apdovanoti palaimintąjį Jurgį šventųjų garbe, kad savo kilniu pavyzdžiu šviestų visai Dievo tautai“.

Aukos liturgija prasidėjo votų atnešimu; tai tikinčiųjų dėkingumo dovanos už patirtas malones. Votos po šv. Mišių buvo nuneštos į Palaimintojo koplyčią, kur bus pakabintos prie kitų, kad visi, kurie ten melsis jaustų begalinį Dievo gailestingumą ir Jo galią, pasireiškiančią per šventuosius. Apeigas pradėjo bazilikos klebonas Andrius Šidlauskas MIC, informuodamas, kad kiekvienais metais gaunami liudijimai iš įvairių vietų, o šiais metais iš Pasvalio, Klaipėdos ir net JAV, kur stebuklingai pagijo ligonis iš sunkios vėžio formos. Jam padėjo nuoširdi malda ir užtarimas. Šiuo metu atliekamas nuodugnus tyrimas. O šiandien 2 votas padovanojo marijampolietė p. Gema dėkodama už pagalbą savo anūkams: sunkios alergijos formos ir mikčiojimo išgydymas. Palaimintojo užtarimo ieškojo maldoje ir Algio, kuris pats liudijo, šeima. Tai labai gražus pavyzdys, kai šeimos nariai meldžiasi vienas už kitą. Kaip sakė liudytojas: nesuprantu, kodėl ir kaip palaimintasis Jurgis globoja mūsų šeimą. Kadangi sunkiai susirgo egzema senelis, jau buvo neviltyje, bet daug ir karštai meldėsi į Palaimintąjį, pasveiko. 1978 m. sunkiai susirgo mano tėtis, 2 savaites išbuvo komoje, tada senelis meldėsi prie Palaimintojo kapo ir tėtis pasveiko. 2008 m. aš, jau studentas, sunkiai susirgau, tada prie relikvijų meldėsi mano tėtis. Dabar aš sveikas ir atvykau padėkoti Dievui, kad Jis toks gailestingas ir maloningas Palaimintajam užtariant.

Tai pavyzdžiai, kurie rodo, kaip mūsų kasdienybėje Dievas priartėja prie mūsų ir kaip mes patiriame Jo pagalbą. Taip Viešpats kviečia mus gyventi su Juo. Ar mes atsiliepiame į kvietimą, ar mes einame paskui Jį? Apie tai kalbėjo ir šiandienos Evangelija, kurios ištrauką skaitė vyskupijos generalvikaras mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius: „Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!“ Ir jie piktinosi juo“ (Mk 6, 3).

 

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijosMarijampolės skyriaus vadovė

 

  

 

 

 

Nuotraukos Aldonos Katilienės
 

aukštyn