Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai 2020-06-28
Paskelbta: 2020-06-27 19:49:52

 

 

1.    Rytoj švenčiame neprivalomą Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Rytoj aplankius katedrą ar mūsų baziliką ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. Vysk. R. Norvilas švenčia konsekravimo metines, pasimelskime.

2.    Rytoj baigiasi katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas, kuris Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

3.    Rytoj Šv. Mišios bus 7.30,  8.00 ir 12.00 valandomis. 12-tą valandą melsimės už varduvnikus Petrus ir Povilus.

4.    Jau ateinantį sekmadienį pradėsime didžiuosius Palaimintojo Jurgio Matulaičio savaitinius  atlaiddus, tęsis iki 12-tos dienos imtinai. Pagrindine diena baigsime šiuos atlaidus. Kasdien pradedant liepos 6 diena bus kalbamas Rožinis 11.00 val., Katechezė 11.40 ir 12.00 Mišios.   

5.    Šį trečiadienį ir ketvirtadienį kviečiame į talką pinti vainikus nuo 10.00 val.

6.    Šį ketvirtadienį minime Švč. M. Marijos, Šeimų Karalienės šventę; penktadienį  Šv. Tomą Apaštalą. Penktadienį melsimės į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus 12-tą valandą. Adoraciją Švč. Sakramento pradėsime po 8-tos valandos Mišių. Dalyvaukime.

7.    Pandemijos metu Komuniją reikia dalyti dedant į delną. Jei kas negalite priimti nuo delno, tai einate prie Dievo stalo ir laukiate kol padalins.

8.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką horizontaliai delnu į viršų, dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas padeda Komunikantą ant kairio delno,tuokart dešine ranka paimame Jį ir gražiai įsidedame į burną likdami toje pačioje vietoje, tik po to nueiname.

 

 

 

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn