Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-06-21 PARAPIJOS SKELBIMAI
Paskelbta: 2020-06-18 09:11:16

 


1.    Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo. Kviečiame kasdien melstis bažnyčioje ar namuose. Birželinės pamaldos bažnyčioje šiokiadieniais 12.00 val., sekmadieniais po 8-tos val. Šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento.

2.    Trečiadienįbus neprivaloma Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos  7.30, 8.00 ir 12.00 valandomis. 12.00 val. melsimės už Jonus, Ivanus  Jones bei Janinas.

3.    Priminimas tikintiesiems: Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės, iki birželio 29-tos dienos. Liko tik savaitė laiko.

4.    Artėja didieji Palaimintojo Jurgio Matulaičio savaitiniai atlaidai. Šįmet juos švęsime liepos 5 – 12 dienomis. Rožinis bus kalbamas 11.00 val., Katechezė 11.40 ir 12.00 Mišios.

5.    Pandemijos metu Komuniją reikia dalyti dedant į delną. Jei kas negalitepriimti nuo delno, tai einate prie Dievo stalo ir laukiate kol padalins.

6.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką horizontaliai delnu į viršų, dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas padetaKomunikantąant kairio delno,tuokart dešine ranka paimame Jį ir gražiai įsidedame į burnąlikdami toje pačioje vietoje, tik po to nueiname.

 

  

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn