Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-05-31 PARAPIJOS SKELBIMAI
Paskelbta: 2020-05-28 11:20:24

 

PARAPIJOS  SKELBIMAI

2020 05 31

1.    Šiandien Sekminės prieš sumą šventės procesija po sumos gegužinės pamaldos, o vakare baigiasi Velykų laikas.

2.    Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai dalyvaujantiems pamaldose, kriose yra kalbamas ar giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk..“

3.    Nuo rytdienos pradedame birželines pamaldas šiokiadieniais jos bus 12.00 val., o sekmadieniais po 8-tos val. Šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento.

4.    Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę ir kartu Tėvo dieną, melsimės už gyvus ir mirusius tėvus visose Mišiose. Po Mišių bus teikiamas palaiminimas dalyvaujantiems tėvams. Tad dalyvaukite ir priimsite Dievo palaiminimus, reikalingas malonės tėvyskės kelyje.

5.    Priminimas tikintiesiems: Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės, iki birželio 29-tos dienos.

6.    Nuo gegužės 10-tos dienos galime laisvai dalyvauti  Šv.  Mišiose bažnyčioje. Šv. Mišios sekmadieniais yra: 8, 9.30, 11, 12, ir vakare18 val.; šiokiadieniais: 7.30,  8, ir 12 valandomis , penktadieniais dar 18.00 val. ; šeštadieniais 7.30, 9,00, 11.00 ir 12.00 ir 18.00 valandomis.

7.    Pandemijos metu Komuniją reikia dalyti dedant į delną. Taip ir dalinsime. Jei kas negalite priimti nuo delno, tai einate prie grotelių ir laukiate kol padalins.

8.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką horizontaliai delnu į viršų, dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas padeta Komunikantą ant kairio delno,tuokart dešine ranka paimame Komunikantą ir gražiai įsidedame į burną, po to nueiname.

9.    Galima užsirašyti tėvo oktavos Mišioms bažnyčios raštinėje kiekvieną dieną, o sekmadieniais bažnyčioje. Melsimės už tėvus visą oktavą.

Mūsų bazilikoje,  šiandien prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai! Kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos. Atvyko Marijos radijo savanoriai. Jie yra bažnyčios gale ir laukia...

 

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn