Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-05-10 Parapijos skelbimai
Paskelbta: 2020-05-08 16:16:54

 

                                

1.    Nuo šiandien, užlaikydami bažnyčios mokymą,  dalyvaujame  Šv.  Mišiose aukojamose bažnyčioje. Šv. Mišios sekmadieniais bus: 8, 9.30, 11, 12, ir vakare18 val., o šiokiadieniais: 7.30,  8, ir 12 valandomis. Šeštadieniais 7.30, 9,00, 11.00 ir 12.00 val.

    2.    Lietuvos vyskupai nutarė: Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Nustatyti pakeitimai:

·      Nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

·      Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

·      Raginame tikinčiuosius  atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų.

·      Einame į bažnyčią su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikome saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, šiuo metu į rankas.

·      Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

    3. Šį antradienį melsimės į Pal. Jurgį Matulaitį 11.30 rožinis ir 12.00 val.   Mišios. 

  4.    Bažnyčios raštinė dirba kiekvieną dieną. Galite bet kada laisvai kreiptis.

    5.   Nenutrūkstama Švč. Sakramento Adoracija Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose vyksta gegužės 4 d. –31 d. Mūsų Bazilikoje prasidės gegužės 18 d. 8.00 val. – baigsis gegužės 19 d. 8.00 val. Kviečiame įsipareigoti kuriai nors valandai adoroti. Užsirašyti galima šiandien zakristijoje, o savaitės bėgyje raštinėje arba tel:  (343) 509 38.

6.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką delnu į viršų (delnas tiesus), dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas įdeta Komuninkantą į kairį delną,tuokart dešine ranka paimame Komunikantą ir gražiai įsidedame į burną, po to nueiname.

 

 

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn