Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. kovo 1d.
Paskelbta: 2020-02-29 20:31:00

 

1. Šiandien – pirmas Gavėnios sekmadienis.

2. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių aštuntos valandos šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Trečiadienį Šv. Kazimiero, Pirmojo Lietuvos Globėjo, neprivaloma šventė. Pamaldos šiokiadienio tvarka ir suma 12.00 val.

4. Kiekvieną Gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po sumos apie 13.00 val. bei 17.00 val. į Kryžiaus kelio pamaldas kviečia Marijonų gimnazijos bendruomenė.

5. Šį penktadienį melsimės už geradarius ir aukotojus į Švč. Jėzaus Širdį ryte 9.30 val., o šeštadienį ryte 9.30 val. melsimės Švč. M. Marijos užtarimo aukotojų intencijomis.

6. Gavėnios metu surandame daugiau laiko maldai ir užlaikome pasninką. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu, išmalda ir gerais darbais.

7. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus, norinčius pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. Vytauto g. 25.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn