Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. sausio 26 d.
Paskelbta: 2020-01-25 22:53:34

 

1. Šis sekmadienis Popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Dievo Žodžio sekmadieniu. Suraskime laiko ir namuose paskaityti Šventąjį Raštą.

2. Rytoj švęsime Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimą dangui. 11.30 val. Rožinis, 12.00 Šv. Mišios. Dalyvaus Lietuvos vyskupai ir kunigai. Kviečiame dalyvauti.

3. Rytoj taip pat vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VI suvažiavimas.

4. Antradienį minėsime Šv. Tomą Akvinietį, kunigą, Bažnyčios mokytoją; penktadienį - Šv. Joną Bosko, kunigą.

5. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. aukotojų intencijomis melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Bus šventinamos žvakės. Sumoje melsis Vyskupas Ordinaras Rimantas Norvila. Dalyvaus visos Vyskupijos pašvęstojo gyvenimo asmenys ir bus meldžiamasi už naujus pašaukimus į vienuolijas. Kviečiame dalyvauti ir prisidėti savo malda.

7. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn