Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gruodžio 29 d.
Paskelbta: 2019-12-28 19:21:05

 

1. Šiandien minime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą. Ta proga kviečiame visus į šv. Šeimos šventę. 12.00 val. Šv. Mišioms vadovaus dekanas kan. D. Brogys.

2. Antradienio vakare 23.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už šiuos metus ir pasitikti Naujuosius metus. Trečiadienį - Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos, privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis, tą dieną būdamas malonės būsenos ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

3. Ketvirtadienį minimi Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

4. Ateinantį penktadienį, sausio 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Po pamaldų – adoracija.

5. Sausio 4 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją maldininkų intencijomis.

6. Šiais metai Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, švęsime pirmadienį, sausio 6 dieną. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos. Pamaldos šiokiadienio tvarka ir papildomai Sumos šv. Mišios 12.00 val.

7. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn