Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. liepos 7 d.
Paskelbta: 2019-07-06 21:07:42

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingas minėjimas-atlaidai, kuris tęsis iki liepos 14 d.

2. Šiandien po sumos šv. Mišių išgirsime per pal. Jurgio Matulaičio užtarimą pagijimus patyrusių žmonių liudijimus, po to padėkos ženklų – votų pašventinimas bei vienuolyno sode suneštinės vaišės – agapė. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, Lūginėje, Gailestingumo vainikėlio malda. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 10.00 iki 18.00 val.

3. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

4. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 val. – katechezė; 11.30 val. – Rožinio malda.

5. Ateinantį penktadienį 18.00 val. šv. Mišiose melsimės už priklausomybes turinčius žmones bei jų šeimas, prašant išlaisvinimo ir sveikatos. Po vakarinių šv. Mišių bus išgydimo pamaldos.

6. Šeštadienį:
• papildoma programa šeimoms: užsiėmimai vaikams nuo 11 iki 11.45 ir nuo 14.30 iki 60.00 Marijonų vienuolyno sode; paskaita tėvams 14.30 val. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, tema: „Kodėl vaikas neklauso?.. Ribų svarba vaiko ugdyme“, veda psichologė Lina Ulčinienė.
• 20.00 val. mūsų bažnyčioje iškilmių vigilija: šv. Mišios lenkų kalba kartu su piligrimais iš Sokulkos, adoracija, šlovinimas ir žiburių procesija. Kviečiame dalyvauti.

7. Kitą sekmadienį, liepos 14-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais. Po šv. Mišių – agapė– suneštinės vaišės ir Metelių kapelos koncertas.
 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn