Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. birželio 9 d.
Paskelbta: 2019-06-08 19:34:07

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Taip pat šiandien, 16.30 val., mūsų bažnyčioje festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ sakralinės muzikos koncertas.

3. Rytoj minime Švč. Mergelę Mariją Bažnyčios Motiną. Papildomos pamaldos bus 12.00 val. Šv. Mišias švęs J.E. vysk. Rimantas Norvila, arkivysk. Lionginas Virbalas SJ ir apie 13 kunigų.

4. Antradienį minimas šv. apaštalas Barnabas.

5. Trečiadienį, 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10.15 val. konferencija, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas parapijos salėje, 11.00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. rožinis.

6. Ketvirtadienį minimas šv. Antanas Paduvietis, Vilkaviškio vyskupijos globėjas, penktadienį– pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys.

7. Taip pat penktadienį, birželio 14 d., Gedulo ir vilties diena , papildomos pamaldos už tremtinius 12.00 val.

8. Ateinantį sekmadienį – Švč. Trejybės iškilmė. Taip pat švęsime šv. Antano atlaidus. Visus kviečiame į sumos šv. Mišias, kurias aukos ir pamokslą sakys svečias, kapucinas, Vincentas Tamošauskas. Po sumos šv. Mišių bus procesija.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas
 

aukštyn