Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gegužės 5 d.
Paskelbta: 2019-05-04 17:08:07

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. Mišių.

3. Ateinantį sekmadienį, gegužės 12 d., 12.00 val., – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

4. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas vyks taip pat kitą sekmadienį 10 val.30 min. parapijos salėje.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį 16.30 val. – Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ sakralinės muzikos koncertas.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn