Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. kovo 25 d.
Paskelbta: 2018-03-24 14:50:21

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš sumą – procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos sielovados reikalams.

3. Rekolekcijas mūsų parapijoje veda Ukrainos marijonų vyresnysis kun. Viktor Lutkovskyi. Po šv. mišių prie išėjimo iš bažnyčios kunigas rinks aukas marijonų veiklai Ukrainoje, kur jaučiamos sunkios karo pasekmės.

4. Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišios bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

5. Nuo penktadienio pradedame Dievo Gailestingumo noveną, kuria melsimės 9 dienas kasdien 15.00 val.

6. Primename, kad Didįjį Penktadienį laikomasi švento pasninko: ne tik susilaikymo nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. 17.15 val. Kryžiaus kelio pamaldos. 18.00 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. Po to prasidės naktinis budėjimas – adoracija, kuri tęsis iki Velyknakčio šv. Mišių.

7. Didįjį Šeštadienį išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio šv. Mišios prasidės 20.00 val.

8. Ateinantį sekmadienį V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn