Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. kovo 11 d.
Paskelbta: 2018-03-10 21:30:42

 

1. Šiandien – ketvirtasis Gavėnios sekmadienis „Leatare“ – džiaukitės.

2. Gauta džiugi žinia, kad, priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti ji priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

3. Primename, kad kiekvieną penktadienį laikomasi pasninko, kryžiaus kelių pamaldos vyksta Gavėnios penktadieniais 17.15 val., o sekmadienį – po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

4. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

5. Rytoj, kovo 12 d., 12 val., – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda.

6. Rekolekcijos mūsų parapijoje bus Verbų sekmadienį. Jas praves Ukrainos marijonų vyresnysis kun. Viktor Lutkovskyi. Raštinėje pas budinti kunigą renkamos aukos paremti marijonų veiklą Ukrainoje, kur jaučiamos sunkios karo pasekmės.

7. Primename apie galimybę parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn