Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. vasario 11 d.
Paskelbta: 2018-02-10 15:03:52

 

1. Praeitą pirmadienį šv. Agotos minėjimo proga buvo pašventinta duona, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šios duonos galima paimti prie šv. Antano altoriaus.

2. Rytoj, pirmadienį, vasario 12 d., 12 val., pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašant Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija kviečia į konferenciją, kuri prasidės 10.15 val. parapijos salėje. 11.00 val. pasivedimo malda prie Palaimintojo altoriaus. 11.30 val. – Rožinio malda.

3. Ateinantį trečiadienį, vasario 14 d., – PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

4. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

5. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

6. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

7. Vasario 16 d., penktadienį, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šia proga 11.30 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

8. Ateinantį sekmadienį, vasario 18 d., apie 18 val., parapijos salėje Krikščioniškas kino klubas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga kviečia pasižiūrėti vieną subtiliausių ir jautriausių juostų apie emigraciją, "Emigrantai".

9. Marijampolėje vėl renkasi suaugusių alkoholikų vaikų (arba nedarniose šeimose augusių vaikų) savitarpio pagalbos grupė. Gali kreiptis bet kokio amžiaus žmonės, susirinkimus gali lankyti visi norintys. Susirinkimai vyksta kiekvieną penktadienį Alyvų g. 9 name, 18 val. Išsamesnė informacija skelbimų lentoje.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn