Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. sausio 28 d.
Paskelbta: 2018-01-27 19:49:32

 

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

2. Šią savaitę Bažnyčia mini:

trečiadienį šv. Joną Boską, kunigą,

penktadienį, vasario 2 d.,  Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val.: suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ta diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą,

šeštadienį – šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Tą dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiesiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.

3. Ketvirtadienį po vakarinių pamaldų jaunimo bendruomenė kviečia į šlovinimo valandą.

4. Taip pat pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius. Po šv. Mišių – adoracija.

5. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Šiandien aukos renkamos mūsų bazilikos šildymo reikmėms.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn