Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. sausio 14 d.
Paskelbta: 2018-01-13 17:32:09

 

1. Ateinantį trečiadienį minimas šv. Antanas, abatas.

2. Ketvirtadienį pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šiokiadieniais melsimės po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos. Kas negalėsite kasdien dalyvauti pamaldose už krikščionių vienybę pasimelskite namuose šeimoje.

3. Ateinantį sekmadienį, sausio 21 d. Krikščioniškas kino klubas kviečia žiūrėti filmą "Juozapo sūnus". Seanso pradžia 18 val. parapijos salėje.

4. Parapijoje organizuojamas savaitgalis jaunimui sausio 19-21 d., kviečiame dalyvauti jaunimą nuo 13 m. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

5. Sausio 27 d., šeštadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Marijampolės dramos teatre 10.15 val. kun. Juliaus Sasnausko OFM konferencija. 11.30 val. rožinio malda bazilikoje. 12 val. šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn