Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gruodžio 17 d.
Paskelbta: 2017-12-16 20:31:25

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės. Mūsų bazilikoje vyksta advento rekolekcijos. Vadovas – Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas. Tinka pasilikti ir kitose šv. Mišiose, po rytinių ir votyvos šv. Mišių – papildomose dvasinėse konferencijose, išklausyti rekolekcijų vedėjo žodžių, pasirengti ir atlikti išpažintį.

2. Praeitą sekmadienį jaunimas dalino lapelius su mintimis, skirtomis labiau gilintis į advento slėpinį. Kas negavote, prašome paimti šiandien po 11 val. Mišių.

3. Taip pat šiandien 16.30 val. – sakralinės muzikos koncertas. Giedos Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai. Skambės gražiausi sakralinės muzikos kūriniai.

4. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Adventinį kino seansą. Filmas "Trečiasis stebuklas" bus rodomas šiandien 19.00 val. parapijos salėje.

5. Į mūsų bažnyčią pirmadienį bus atgabenta Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Nuo šios ugnies bažnyčioje galima bus prisidegti žvakutę ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

6. Kalėdaičių galima įsigyti iki kito sekmadienio vakaro bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui.

7. Kitą sekmadienį, gruodžio 24 d., vakarinų 18.00 val. šv. Mišių nebus. Papildomos pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val.

8. Gruodžio 25 d., pirmadienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos), pamaldos sekmadienio tvarka.

9. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn