Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugsėjo 10 d.
Paskelbta: 2017-09-09 21:25:06

 

1. Antradienį, rugsėjo 12 d., 12:00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10:15 val. konferencija parapijos salėje, 11.00 val. užtarimo malda, 11:30 val. rožinis.

2. Trečiadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė, penktadienį – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, šeštadienį minimi šv. Kornelijus popiežius ir Kiprijonas vyskupas, kankiniai.

3. Šeštadienį papildomos šv.Mišios 11:00 val. už Bazilikos fundatores – grafienę Prancišką Butlerienę ir kunigaikštienę Oną Sapiegienę. Taip pat 11:00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

4. Ateinantį sekmadienį 16:30 val. Vargonų muzikos koncertas iš ciklo „Instrumentų karalius kviečia“. Vargonuos: Audra Telksnytė ir Balys Vaitkus.

5. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skiriamos mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn