Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. liepos 9 d.
Paskelbta: 2017-07-08 16:03:34

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 16 d.

2. Taip pat Jėzaus širdies koplyčioje galima apžiūrėti stendus apie naująjį palaimintąjį – Teofilių Matulionį.

3. Šiandien po sumos šv. Mišių išgirsime liudijimus žmonių, patyrusių pagijimus užtariant pal. Jurgiui Matulaičiui, po to padėkos ženklų – votų - pašventinimas bei vienuolyno sode suneštinės vaišės – agapė. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, Lūginėje, Gailestingumo vainikėlio malda. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 10.00 iki 18.00 val.

4. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

5. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 – katechezė; 11.30 val. – Rožinio malda.

6. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 16-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, vi-sus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn