Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. sausio 31 d.
Paskelbta: 2017-01-28 19:30:47

 

 1. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

2. Šiandien po kiekvienų šv. Mišių prie išėjimo iš bažnyčios bus renkamos aukos Kaišiadorių katedros bei Teofilio Matulionio paskelbimo palaimintuoju reikmėms.

3. Šią savaitę Bažnyčia mini:
o Antradienį šv. Joną Boską, kunigą.
o Vasario 2 d., ketvirtadienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val.: suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.
o Penktadienį – šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Tą dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiesiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.
o Taip pat pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius. Po šv. Mišių – adoracija.
o Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.
o Sekmadienį – šv. Agota, mergelė, kankinė. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti ir vėliau prie šv. Antano altoriaus.

4. Taip pat ateinantį sekmadienį 12.30 val. kviečiame į Šeimų klubą Vytauto g. 25. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn