Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 25 d.
Paskelbta: 2016-12-24 23:53:59

 

1. Nuoširdžiai visus sveikiname Kristaus Gimimo, Kalėdų proga. Po kasmetinių Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo pagarbų minėjimą. Dėkojame jums, brangūs parapijiečiai, už jūsų maldą, gerumą ir visokeriopą pagalbą. Viešpaties palaima telydi jūsų gyvenimus ir darbus.

2. Rytoj – antrąją, Kalėdų dieną, minimas Steponas, pirmasis kankinys. Pamaldos taip pat sekmadienio tvarka.

3. Antradienį minimas Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas. Trečiadienį – Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai. Penktadienį minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą.

4. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į padėkos šv. Mišias. Gruodžio 31 d. Papildomos vakarinės pamaldos bus 23.00 val.

5. Ateinantį sekmadienį iškilmė – Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja.

6. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn