Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gruodžio 18 d.
Paskelbta: 2016-12-18 20:56:47

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Mūsų bazilikoje vyksta rekolekcijos, pamokslus sako kun. Vilius Sikorskas. Tinka pasilikti ir kitose šv. Mišiose, išklausyti rekolekcijų vedėjo žodžių, pasirengti ir atlikti išpažintį.

2. Šeštadienį, gruodžio 24 d., papildomos pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val.

3. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Nuo šios ugnies bažnyčioje galima prisidegti žvakutę ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

4. Kalėdaičių galima įsigyti iki ketvirtadienio vakaro bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui.

5. Gruodžio 25 d., sekmadienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos).

6. Šiandien rinkliavos yra skiriamos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn