Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gegužės 24 d.
Paskelbta: 2015-05-23 23:37:34

 

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai. 10.30 val. kviečiame į Pastoracinį centrą, į susitikimą su ses. A. Vabuolaitę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams.

2. Taip pat šiandien 17 val. Mūsų bažnyčioje Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

3. Ateinantį antradienį minimas šv. Pilypas Neris, kunigas. 9.00 val. – šv. Mišios už Želmenėlių darželio-mokyklos bendruomenę.

4. Ateinantį ketvirtadienį Mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. 9.00 val. – šv. Mišios už Rygiškių Jono gimnazijos bendruomenę. 12.00 val. tarptautinės vaikų dienos proga šv. Mišiose melsimės už vaikus. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų vaikų choras.

5. Ateinantį penktadienį Miesto dienų proga 16.00 val. šv. Mišios už Marijampolę ir jos žmones.

6. Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę.

7. Birželio 7 d. – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

8. Alytuje birželio 27–28 d. vyks vienas iš svarbių metų renginių Lietuvos mastu telkiant tikinčiuosius, ypač jaunimą, bendrai maldai ir liudijimui – Lietuvos jaunimo dienos. Dalyvių amžius: 14–35 metai. Šių Jaunimo dienų tema yra Jėzaus žodžiai „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ . Iš mūsų parapijos vyksta 30 jaunuolių. Bet yra dar neapsisprendusių. Registracija baigiasi gegužės 31 d. Taigi jaunuosius raginame registruotis jaunimo centre arba internetu www.jaunimodienos.lt

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn