Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. liepos 27 d.
Paskelbta: 2014-07-28 09:20:52

 

Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

• Antradienį, liepos 31 d. Šv. Ignacą Lojolą, kunigą.
• Trečiadienį rugpjūčio 1 d. Alfonsą Marija Ligiorį, vyskupą Bažnyčios mokytoją.
• Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.

Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn