Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. birželio 22 d.
Paskelbta: 2014-06-22 12:14:57

 

1. Birželio 24 d., antradienį – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje bus 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus.

2. Ateinantį penktadienį švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Viešai pasimeldę malda „Gerasis Jėzau‘ gali pelnyti visuotinius atlaidus.

3. Šeštadienį minėsime Švč. M. Marijos Nekaltąją Širdį

4. Ateinantį sekmadienį, birželio 29 d., Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Šią dieną tikintieji, aplankę katedrą, įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinus atlaidus. Visos rinkliavos bus skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sosto veiklai paremti. Po Sumos šv. Mišių Petrinių proga vyks iškilminga padėkos procesija aplink baziliką.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 6-13 d. Nuo penktadienio, birželio 28 d. pradėsime noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Devindienio metu kiekvieną dieną po vakarinių šv. Mišių melsimės už sunkiai sergančius ligonius, prašant jiems sveikatos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn