Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. balandžio 13 d.
Paskelbta: 2014-04-13 13:14:35

 


1. Šiandien Kristaus kančios - Verbų sekmadienis. Prieš sumą procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Nuo penktadienio prasidėjo mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, jos tęsis iki sumos šv. Mišių. Rekolekcijų vedėjas kun. Arūnas Peškaitis OFM.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

4. Taip pat šiandien 16.30 val. mūsų bazilikoje sakralinės muzikos valanda. Giedos choras „Dobilas“. Skambės Th. Dubois (T. Diubua) oratorija „Septyni Kristaus žodžiai“. Kviečiame pasiklausyti.

5. Balandžio 17 d., Didįjį Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišios bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Balandžio 18 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

7. Balandžio 19 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame mūsų ir Jono Pauliaus II parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Balandžio 20 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos - 9.30 val. šv. Mišių - nebus.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn