Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gruodžio 9 d.
Paskelbta: 2012-12-09 23:18:30

 

1. Šiandien antras Advento sekmadienis. Šiuo liturginiu laikotarpiu Bažnyčia mus ragina tinkamai pasirengti Kalėdų – Kristaus Gimimo - iškilmei.

2. Ateinantį trečiadienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Jo užtarimo ir Dievo palaimos.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 13 d., 13 val. „Rūpintojėlyje“ kun. Vaidotas Labašauskas skaitys paskaitą apie tai, kokią žinią atneša mums Adventas ir Šv. Kalėdos.

4. Taip pat gruodžio 13 d. Bažnyčia mini šv. Liuciją, mergelę, kankinę; penktadienį, gruodžio 14 d., šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

5. Pasikeitė Palaimintojo J.Matulaičio draugijos susirinkimo valanda: į parapijos salę kviečiame gruodžio 14 d. 15 val.

6. Gruodžio 15 d., šeštadienį, 17.30 val. kviečiame į literatūrinę-muzikinę adventinio susikaupimo valandą šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje.

7. Krikščioniškas kino klubas ateinantį sekmadienį, gruodžio 16 d., kviečia į tradicinį adventinį kino seansą tema "Rojus žemėje. O gal Marksas klydo?" Bus rodomas filmas “Mažasis Dono Kamilio pasaulis”. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

8. Mūsų bazilikoje Advento rekolekcijos bus nuo gruodžio 21 d. penktadienio vakaro iki gruodžio 23 d. – ketvirto Advento sekmadienio, rekolekcijas ves kan. Kęstutis Žemaitis.

9. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos, taip vadinamos Bernelių Mišios, bus ne 18.00, o 22.00 val.

10. Viso Advento metu sekmadieniais kalėdaičių galima įsigyti bažnyčioje, o šiokiadieniais vienuolyne.

11. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn