Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugpjūčio 12 d.
Paskelbta: 2012-08-13 21:42:10

 

1. Šiandien 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo.

2. Ateinantį antradienį minimas šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys. 15.00 val. bus papildomos šv. Mišios. Vargdienių seselė atliks pirmuosius įžadus.

3. Rugpjūčio 15 d., trečiadienį, Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. 9.30 val. Vargdienių seselė atliks amžinuosius įžadus. Dalyvaukime pamaldose. Pasimelskime už Dievo ir Bažnyčios tarnystei atsiduodančias seseris.

4. Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

5. Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 19 d., 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Marijos legiono narius ir pagalbininkus.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn