Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. balandžio 3 d.
Paskelbta: 2011-04-03 18:44:45

 

1. Šiandien – ketvirtasis Gavėnios sekmadienis (Laetare).

2. Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 7 d., 18.00 val. ir ateinantį sekmadienį, balandžio 10 d., apie 13.45 val. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

3. Maltos ordinas organizuoja piligriminę kelionę neįgaliesiems į Lurdo šventovę. Šiai akcijai paremti šiandien ir kitą sekmadienį šventoriuje platinamos žvakutės, kurios bus nuvežtos į Lurdą ir uždegtos Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje.

4. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrėte 2 proc. valstybei sumokėtų mokesčių mūsų parapijai. Teatlygina jums Visagalis Dievas.

5. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės balandžio 15 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn