Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. lapkričio 21 d.
Paskelbta: 2010-11-20 21:25:01

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmes. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

2. Taip pat šiandien, artėjančio šv. Cecilijos minėjimo proga, mūsų parapijos choristai kviečia į vaidinimą, kuris po sumos šv. Mišių vyks parapijos salėje. Renginio pradžioje kalbės t. Kazimieras Brilius. Kviečiame dalyvauti.

3. Rytoj, pirmadienį, minėsime šv. Ceciliją, mergelę, kankinę, muzikų, vargoninkų, choristų globėją. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

4. Ateinantį antradienį Bažnyčia mini šv. Andriejų Dung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

5. Ateinantis sekmadienis, lapkričio 28 d., yra pirmasis Advento sekmadienis. Rorotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso Advento metu.

6. Parapijiečių iniciatyva parapijos salėje pradedame kino vakarus. Kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys krikščioniško kino ciklą. Pirmasis susitikimas vyks ateinantį sekmadienį po vakaro šv. Mišių apie 19 val. Matysime filmą „Bella“ apie besilaukiančios moters likimą. Kviečiame dalyvauti.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn