Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. lapkričio 14 d.
Paskelbta: 2010-11-15 18:30:00

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
o antradienį, lapkričio 16 d., Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmes. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val. Aušros Vartų koplyčioje;
o trečiadienį – šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė.
o Penktadienį – šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.
o ateinantis sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmes. Kiekvienas tikintysis galės pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

2. Taip pat ateinantį sekmadienį, artėjančio šv. Cecilijos minėjimo proga, mūsų parapijos choristai kviečia į vaidinimą, kuris po sumos šv. Mišių vyks parapijos salėje. Renginio pradžioje kalbės t. Kazimieras Brilius. Kviečiame dalyvauti.

 

 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn