Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. spalio 10 d.
Paskelbta: 2010-10-11 21:43:13

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: penktadienį, spalio 15 d., šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), mergelę, Bažnyčios mokytoją. Šeštadienį, spalio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis

2. Ateinantis sekmadienis misijų sekmadienis, rinkliavos skiriamos misijų veiklai paremti.

3. Antradienį, spalio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo palaimos ir užtarimo.

4. Šiandien 16.30 val. mūsų bažnyčioje prasideda Kauno religinės muzikos centro organizuojamas festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Lietuvos ir užsienio atlikėjus girdėsime keturis sekmadienius iš eilės. Šiandien giedos solistė Rita Novikaitė, vargonuos Leopoldas Digrys. Kviečiame pasiklausyti. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio malda melsimės kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių. Kviečiame ateiti kasdien ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

6. Artėja Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Ateinantį sekmadienį bus galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius.

7. Kviečiame vaikus į krikščioniško meno studiją Šv. Šeimos vienuolijos seserų namuose Alyvų g. 9. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

8. Spalio 15 d., penktadienį, parapijos salėje konferencija „Senatvės priėmimas bei įprasminimas“. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.
 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn