Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugsėjo 12 d.
Paskelbta: 2010-09-13 23:06:48

 

1. Šiandien 12.00 val. sumos Šv. Mišiose melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

2. Pirmadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Ateinantį antradienį – Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė. Vakarinėse pamaldose tikintieji galės priimti palaiminimą Šv. Kryžiaus relikvijomis. Trečiadienį – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji.

3. Ateinantį ketvirtadienį, rugsėjo 16 d., mūsų bazilikos konsekravimo (pašventinimo) metinės.12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios statytojų ir geradarių intencijomis.

4. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir vyresnių bei suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

5. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 19 d., Pilnų namų bendruomenėje, Panaros kaime, bus naujos koplyčios konsekracija. Organizuojama išvyka į iškilmes, užsirašyti prašome parduotuvėje Diemedis.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn