Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugpjūčio 15 d.
Paskelbta: 2010-08-15 13:03:16

 

1. Šiandien, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomas iškilmes (Žolines). Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami Jūsų atsinešti žolynai. Sumos šv. Mišių metu NPMM vargdienių seselės atnaujins savo įžadus. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kviečiame dalyvauti.

2. Rugpjūčio 16 d., pirmadienį, 12.00 val. Aušros Vartų koplyčioje melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį penktadienį minimas šv. Bernardas, abatas.

4. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Pijus X, popiežius.

5. Taip pat ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 21 d., organizuojama maldinga kelionė į Pivašiūnus. Norinčius vykti prašome registruotis parduotuvėje „Diemedis“.

6. Jau yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti raštinėje.

  

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn