Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugpjūčio 1 d.
Paskelbta: 2010-08-03 21:39:55

 

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Pirmadienį, rugpjūčio 2 d., mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.
• Trečiadienį, rugpjūčio 4 d., šv. Joną Mariją Vianiejų, Arso kleboną;
• Ketvirtadienį, rugpjūčio 5 d., Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimą (Snieginę);
• Penktadienį, rugpjūčio 6 d., Kristaus Atsimainymą;
• Penktadienį, rugpjūčio 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.
• Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 7 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

2. Vakar mirė kun. marijonas Kazimieras Valeikis, pašarvotas Aušros Vartų koplyčioje. Laidotuvių Mišios pirmadienį, rugpjūčio 2 d. 12 val. Bus laidojamas Marijampolės senosiose kapinėse. 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn