Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. birželio 6 d.
Paskelbta: 2010-06-07 21:06:20

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija nuo mūsų bazilikos iki šv. Vincento bažnyčios. Kviečiame visus gausiai dalyvauti šiose pamaldose.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją, budintį šventoriuje prie įėjimo į bažnyčią.

3. Birželio 11 d., penktadienį, švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmes. Birželinės pamaldos su Švč. Sakramento adoracija vyks po vakarinių šv. Mišių. Kviečiame dalyvauti.

4. Birželio 12 d., šeštadienį, minėsime Švč. M. Marijos Nekaltąją Širdį. Papildomos pamaldos bus 12.00 val. Kaip įprasta, dvyliktomis dienomis melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Šv. Mišios bus aukojamos šventoriuje. Kviečiame dalyvauti.

5. Birželio 13 d., ateinantį sekmadienį, minimas šv. Antanas Paduvietis, Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Vilkaviškyje ta proga vyks šventė. Pradžia 12 val.

6. Mūsų parapijoje ateinantį sekmadienį – šv. Antano atlaidai. Sumos šv. Mišioms vadovaus ir pamokslą sakys prelatas Vytautas Vaičiūnas OFS. Po sumos šv. Mišių ir birželinių pamaldų parapijos salėje vyks paskutinė šiais mokslo metais paskaita iš ciklo Teologijos įvadas tema – magisteriumas. Kviečiame dalyvauti. Po paskaitos draugiška suneštinė agapė.

7. Ateinantį sekmadienį rinkliava Vilkaviškio vyskupo nurodymu bus skirta Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės (Kryžių) šventovei.

8. Nuo birželio 1 d. prasidėjo kapitalinis mūsų bažnyčios remontas, todėl pamaldos iki liepos 10 d. šiokiadieniais vyksta parapijos salėje, o sekmadieniais šventoriuje. Aukos bažnyčios remonto reikmėms bus renkamos ateinantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių. Dėkojame už jūsų geranorišką supratimą ir paramą, lėšas, kurias paaukojate asmeniškai atnešdami į raštinę budinčiam kunigui. Teatlygina Jums Dievas.

9. Yra gautas birželio mėnesio žurnalas „Artuma“ bei mėnraštis „Magnificat“. Užsisakiusius prašome atsiimti raštinėje.
 


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn