Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gegužės 23 d.
Paskelbta: 2010-05-23 19:30:56

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmes. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai. Todėl kviečiame dalyvauti pagrindinėse šv. Mišiose. Sumos pradžioje bus procesija, Šventosios Dvasios himnas pabaigoje – išstatymas, gegužinės pamaldos.

2. Ateinantį trečiadienį, gegužės 26 d., Bažnyčia mini šv. Pilypą Nėrį, kunigą.

3. Ateinantį penktadienį, gegužės 28 d., 12.00 val. melsimės už 1948-1949 metų žuvusius partizanus. Bus pašventintos paminklinės lentos, primenančios apie veikusias pogrindines spaustuves Petro Rimšos sodyboje, buvusios elektrinės pastate Puskelniuose, Kazio Vosykio sodyboje Nendrinių kaime. Po šv. Mišių nuo bažnyčios į minėtas vietas veš autobusas.

4. Ateinantį sekmadienį, gegužės 30 d., švęsime Švč. Trejybės iškilmes. 9.30 val. melsimės už Marijampolę miesto dienų proga. Giedos kamerinis choras Suvalkija.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį 15.00 val. šv. Mišios už ses. Uršulę Mariją Teresę Navickaitę, minint jos 25-ąsias mirties metines. Po šv. Mišių 16.00 val. parapijos salėje knygos Mūsų močiutė pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

6. Artėja Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

7. Tęsiasi mūsų bažnyčios remontas. Nuo birželio mėnesio prasidės kapitaliniai darbai, todėl pamaldos iki liepos 10 d. šiokiadieniais vyks parapijos salėje, o sekmadieniais šventoriuje. Dėkojame už geranorišką supratimą ir jūsų paramą.

8. Birželio 18-20 dienomis organizuojama piligriminė išvyka į Lenkiją atmintinomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio vietomis bei į Lichenės šventovę. Kviečiame visus, norinčius vykti, iki ateinančio penktadienio užsirašyti Diemedžio parduotuvėje.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn