Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gegužės 2 d.
Paskelbta: 2010-05-01 20:22:05

 

1. Mielos Mamos, iš Jūsų pašaukimo kyla kilnios ir atsakingos pareigos. Nuoširdžiai sveikiname Jus Motinos dienos proga ir linkime Jums geros sveikatos, džiaugsmo, ištvermės, išminties, kantrumo ir meilės, o labiausiai Dievo palaimos. Kiekvienose šv. Mišiose septynias dienas melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

2. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po sumos.

3. Šiandien sumos šv. Mišiose gieda Vilniaus Bernardinų bažnyčios kamerinis choras LANGAS. Po sumos ir gegužinių pamaldų dar išgirsime keletą jo atliekamų kūrinių.

4. Šiandien vakarinių šv. Mišių metu giedos Vilkaviškio katedros choras. Po pamaldų sakralinės muzikos valanda. Skambins Liepojos varpų ansamblis Campanella. Kviečiame pasiklausyti.

5. Ketvirtadienį, balandžio 29 d., eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus, mirė ilgametis Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras apaštališkasis protonotaras Vincas Jonas Bartuška. Velionis pašarvotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio koplyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos gegužės 3 d. 12.00 val.

6. Gegužės 3 d. Bažnyčia mini šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus.

7. Ateinantį penktadienį, gegužės 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.

8. Ateinantį sekmadienį sumos šv. Mišiose melsimės už jubiliatus kun. Vytautą Užkuraitį ir t. Kazimierą Valeikį, švenčiančius kunigystės 50-mečius.

9. Po sumos šv. Mišių mūsų parapijos salėje apie 13 val. 30 min. vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. prof. Kęstutis Žemaitis. Paskaitos tema - Patologija. Senoji krikščioniškoji literatūra. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn