Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. balandžio 11 d.
Paskelbta: 2010-04-12 22:31:24

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Velykų sekmadienį (Atvelykį) arba Dievo Gailestingumo sekmadienį.

2. Šiandien po sumos šv. Mišių mūsų parapijos salėje apie 13 val. 15 min. vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – Katalikų teologijos fakulteto VDU dėstytojas lic. Valdas Mackėla. Paskaitos tema - Tradicija, apokrifai.

3. Pirmadienį, balandžio 12 d., 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

4. Penktadienį, balandžio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje – šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

5. Šeštadienį, balandžio 17 d., 18.00 val. šv. Mišiose giedos grigališkasis choras „CANTORES MONTIS PACIS“. Iškart po šv.Mišių choras ir vargoninkas Balys Vaitkus atliks François Couperino „Messe pour les paroisses“ („Parapijų mišios“).

6. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Tam skirtų formų galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją arba palikti pas budintį kunigą. Pernai metais mūsų parapija iš šios eilutės gavo keturiolika su puse tūkstančio litų. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.

 
Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn