Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. kovo 28 d.
Paskelbta: 2010-03-28 12:59:56

 

1. Šiandien Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos, prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Šiandien tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, pamokslus sako kan. prof. Kęstutis Žemaitis. Išpažinčių bus klausoma ir vakare nuo 17.00 val.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

4. Kovo 30 d., ateinantį antradienį, 18.00 val. kviečiame į kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus 75-ųjų gimimo metinių minėjimo vakarą, kuris vyks Marijampolės kultūros centre.

5. Balandžio 1 d., Didįjį Ketvirtadienį, Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Balandžio 2 d., Didįjį Penktadienį, Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

7. Balandžio 3 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 8 val. ryto iki Kristaus Prisikėlimo ryto šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame taip pat mūsų parapijos mokyklų bendruomenes ir katalikiškų organizacijų narius. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Balandžio 4 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

10. Balandžio 5 d,. pirmadienį, antrąją šv. Velykų dieną, mūsų bažnyčioje pamaldos sekmadienio tvarka.

 11. Gautas mėnraštis „Magnificat“, užsisakiusius ar susidomėjusius kviečiame užeiti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn