Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 12 25 Šv. Kalėdos
Paskelbta: 2022-12-24 09:11:37

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS IR LINKIME
DŽIAUGSMINGO VIEŠPATIES ARTUMO
JŪSŲ ŠIRDIMS, JŪSŲ ŠEIMOMS, JŪSŲ NAMAMS.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie Caritas akcijos
„Gerumas mus vienija“.

Šią savaitę Bažnyčia švenčia:
Pirmadienį, gruodžio 26 d. - antroji Kalėdų diena,
taip pat Šv. Stepono, pirmojo kankinio šventę. 12.00 val. Šv. Mišiose giedos Česlovo Sasnausko choras.
Antradienį, gruodžio 27 d. - Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę.
Trečiadienį, gruodžio 28 d. - Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę.

Gruodžio 30 d., penktadienį - Šv. Šeimos šventė. Maldoje ypač prisiminsime mūsų parapijoje gyvenančias ir tarnaujančias Šv. Šeimos vienuolijos seseris, o taip pat melskime Šv. Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo užtarimo visoms šeimoms, kad jos būtų meilės bendruomenės, kuriose klestėtų atvirumas gyvybės dovanai, tarpusavio pagarba ir santarvė.

Šeštadienį, gruodžio 31 d. - paskutinė metų diena.
17.00 val. adoracijai bus išstatytas Švč. Sakramentas. Kviečiame nors valandėlę pabūti su Jėzumi, kuris mus laimino ir laimins, ir Jo akivaizdoje peržvelgti praėjusius metus.
18.00 val. Šv. Mišiose aukotojų intencijomis, visų pirma dėkosime Viešpačiui už malones, kurias Jis mums dosniai teikė šiais metais ir prašysime atleidimo už tuos momentus, kai Jo malones pražiopsojome ar jų nepriėmėme.

Sekmadienį, sausio 1 d. - Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė. Šv. Mišios bazilikoje sekmadienio tvarka. Ši diena taip pat ir Pasaulinė taikos diena, tad ypatingai melskime taikos pasauliui. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant ar kalbant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn