Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 05 01
Paskelbta: 2022-04-30 09:11:27

 

Šis sekmadienis, gegužės 1 d. - III Velykų sekmadienis - Motinos diena. Šiandieną Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos, o iškeliavusioms į amžinybę - džiaugsmo Viešpaties artumoje. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms. Jūsų intencijomis už gyvas ir mirusias Motinas melsimės ir visą savaitę. Intencijas Motinos dienos oktavos šv. Mišioms prieš ir po šv. Mišių dar galite užrašyti bazilikos gale.

Ateinantis sekmadienis, gegužės 8 d. - Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Ruošiantis šiai dienai, visą savaitę, pradedant pirmadieniu, gegužės 2 d., esame kviečiami atsidėti maldai už kunigus ir melsti naujų pašaukimų. Bazilikos viduryje ant stalelio rasite Pal. Jurgio Matulaičio maldą už pašaukimus, kurią galite pasiimti į namus, parnešti savo artimiesiems ir kasdien melstis visą ateinančią savaitę.

Prasideda gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir šiuo nelengvu laiku pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

Ir toliau ištvermingai melskime taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Pirmadienį, gegužės 2 d., Bažnyčia mini Šv. Atanazą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją; Antradienį, gegužės 3 d. - Šv. Pilypo ir Jokūbo, apaštalų, šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Šeštadienį, gegužės 7 d. - Marijampolės Šv. Ark. Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijos Rinkimų kapitula. 12.00 val. šv. Mišias bazilikoje aukos kun. br. Antanas Grabnickas OFM.

Ateinantį sekmadienį - gegužės 8 d., 10.30 val. parapijos salėje - Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių Sinodo kelio susitikimas.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn