Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 12 26
Paskelbta: 2021-12-25 19:33:34

 

Šis sekmadienis - gruodžio 26 d. - Šv. Šeimos šventė. Maldoje ypač prisiminsime mūsų parapijoje gyvenančias ir tarnaujančias Šv. Šeimos vienuolijos seseris, o taip pat melskime Šv. Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo užtarimo visoms šeimoms, kad jos būtų meilės bendruomenės, kuriose klestėtų atvirumas gyvybės dovanai, tarpusavio pagarba ir santarvė. 12 val. Šv. Mišiose gieda Česlovo Sasnausko choras. Po 12 val. Šv. Mišių KVIEČIAME ŠEIMAS į bendrystės ir susitikimo laiką - parapijos salėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, Advento pasninko vaisius dosniai skyrusiems Libano krikščionims, o taip pat prisidėjusiems prie Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“.

Šią savaitę Bažnyčia švenčia:

     Pirmadienį, gruodžio 27 d. - Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę
     Antradienį, gruodžio 28 d. - Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę.

Penktadienis, gruodžio 31 d. - paskutinė metų diena.
     17.00 val. adoracijai bus išstatytas Švč. Sakramentas. Kviečiame pabūti nors valandėlę su Jėzumi, kuris mus laimino ir laimins, ir Jo akivaizdoje peržvelgti praėjusius metus.
     18.00 val. Šv. Mišiose į Pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, visų pirma dėkosime Viešpačiui už malones, kurias Jis mums dosniai teikė šiais metais, ir prašysime atleidimo už tuos momentus, kai Jo malones pražiopsojome ar jų nepriėmėme.

Šeštadienį, sausio 1 d. - Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė. Papildomos Šv. Mišios bazilikoje - 12.00 val. Ši diena taip pat ir Pasaulinė taikos diena, tad ypatingai melskime taikos pasauliui. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant ar kalbant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Šeštadienis, sausio 1 d. - taip pat ir pirmasis mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Nepamirškite pasiimti ir Šv. Mišių lapelių bei parnešti juos kitiems.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn