Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 10 31
Paskelbta: 2021-10-30 10:02:15

 

Šis sekmadienis - spalio 31 d. – XXXI eilinis sekmadienis. Lietuvos vyskupai kviečia šiandien maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, šiuo metu išgyvenančius ypatingai sunkų laiką. Visose Lietuvos bažnyčiose visą Adventą bus renkamos aukos Libano Krikščionių bendruomenei paremti.

Pirmadienis - lapkričio 1 d. - VISŲ ŠVENTŲJŲ iškilmė. Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka. Vakare 17.00 ir 18.00 val. jau bus aukojamos pirmosios Vėlinių aštuondienio (oktavos) šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos. Po 17.00 val. Šv. Mišių - malda už mirusius prie marijonų kapų šventoriuje; 18.00 val. Šv. Mišių metu Česlovo Sasnausko Kamerinis choras, vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus, atliks kompozitoriaus Gabriel Fauré REQUIEM („ramybė, atilsis“). Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Antradienis - lapkričio 2 d. – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės). Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka ir aukojamos jūsų intencijomis už mirusiuosius. Informacija dėl šv. Mišių už mirusiuosius tvarkos kitomis aštuondienio dienomis - skelbimų lentoje.

Visą Vėlinių aštuondienį vakarais 17.00 val. (prieš 18 val. šv. Mišias) jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

Primename, kad lapkričio 2 d., Mirusiųjų minėjimo dieną, galima laimėti atlaidus mirusiesiems, išpildžius įprastines atlaidams gauti sąlygas bei aplankius bažnyčią ar koplyčią ir ten sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą, o kitomis aštuondienio dienomis - aplankius kapines ir bent mintimis pasimeldus už mirusius.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios.

Ketvirtadienį, lapkričio 4 d., Bažnyčia mini Šv. Karolį Baromiejų, vyskupą, o mūsų bazilikoje 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už J. E. Vilkaviškio vyskupą Emeritą Juozą Žemaitį, 30-ą dieną po mirties, bei visus mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus. Šv. Mišias aukos J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis – pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Dėkojame visiems, kurie šį mėnesį ateidavote į baziliką kartu melstis šv. Rožinį.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn