Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 10 24
Paskelbta: 2021-10-23 09:40:25

 

Šis sekmadienis - spalio 24 d. - Visuotinėje Bažnyčioje yra Misijų sekmadienis. Todėl šiandieną su dėkingumu prisiminkime visus tuos, kurie savo gyvenimu liudijo ir liudija mums tikėjimą ir skatina mus juo gyventi, taip pat melskimės už misijas ir misionierius, skelbiančius Evangeliją tolimiausiose tautose. Rinkliava skiriama misijų veiklai ir plėtrai paremti.

Ketvirtadienį, spalio 28 d., Bažnyčia švenčia Šv. Simono ir Judo (Tado), apaštalų, šventę.

Šeštadienį, spalio 30 d. - Savosios bažnyčios konsekravimo metinių iškilmė, kurią kartu švenčia tos bažnyčios Lietuvoje, kurių tikroji konsekravimo data nėra žinoma. Ši iškilmė - graži proga parapijiečiams padėkoti Dievui už bažnyčią, kurioje gali susirinkti maldai ir gauti Sakramentų malonę, o mums, tarnaujantiems šioje parapijoje - padėkoti parapijiečiams už dosnumą išlaikant šiuos Dievo namus.

Mūsų parapijoje prasidėjo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų rengimas Krikštui, Išpažinčiai, I-ajai Komunijai bei Sutvirtinimui. Melskime, kad Viešpats laimintų visų katechetų darbą ir savo malone paliestų kiekvieno besiruošiančiojo širdį.

Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d., ir visų Mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2 d. Tomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Lapkričio 1 d. 18.00 val. Šv. Mišių metu skambės Gabriel Fauré REQUIEM (ramybė, atilsis) – atlikėjai: Česlovo Sasnausko Kamerinis Choras... - daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinantį sekmadienį galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje jos darbo metu.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val., o sekmadieniais - po 8-os val. šv. Mišių.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn